Champions for Children Campaign

Darllenwch fwy

Watch our new video with Sheku Kanneh-Mason

Darllen Mwy

Recording Week

Darllen Mwy

Our Gala Concert at St James's Palace

Darllen Mwy

'Big Meet' 2 - our workshop in Birmingham

Darllenwch fwy
Logo eicon Instagram.Logo eicon Linkedin.logo eicon Facebook.logo eicon Twitter.
Wedi'i sefydlu yn 2004 gan Duges Caint a Nicholas Robinson, rydym yn chwalu rhwystrau, yn creu cyfleoedd ac yn harneisio pŵer cerddoriaeth i drawsnewid bywydau cerddorion ifanc ledled y DU.
Gyda dros 4.2 miliwn o blant yn byw mewn tlodi yn y DU a miloedd o blant â galluoedd cerddorol eithriadol wedi'u siomi gan gymdeithas bob blwyddyn, rydym am sicrhau realiti cyfartal lle mae pob cerdd ifanc ddawnus o gefndiroedd incwm isel yn ffynnu.

cerddorion ifanc ysbrydoledig

Nod ein Rhaglen Iau a Datblygu flaenllaw yw cefnogi, datblygu a gwrando ar anghenion a dyheadau cerddorion ifanc dawnus sy'n cyflwyno heriau i'w datblygiad cerddorol. Mae ein craidd yn esblygiad y bywydau ifanc a effeithiown; enghreifftiau ysbrydoledig o dalent gerddorol a datblygu bywyd.

Gwrando

Rydym yn meithrin hyder drwy addysg, gwybodaeth a phrofiadau perfformiad gan gydweithio â gweithwyr proffesiynol gorau'r diwydiant fel mentoriaid ac arweinwyr i feithrin ein cerddorion ifanc.

Cymorth

Rydym yn cefnogi ein cerddorion ifanc drwy ein rheolwr perthynas ymroddedig gyda chanllawiau personol ac anogaeth ynghyd â bwrsari ariannol i'w harfogi â'r offer i ffynnu ar eu teithiau cerddorol.

Cymorth

Rydym yn cefnogi ein cerddorion ifanc drwy ein rheolwr perthynas ymroddedig gyda chanllawiau personol ac anogaeth ynghyd â bwrsari ariannol i'w harfogi â'r offer i ffynnu ar eu teithiau cerddorol.

Ddatblygu

Rydym yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd gwych i'n cerddorion ifanc gan gynnwys mentora, dosbarthiadau meistr a gweithdai, cynnal perfformiadau mewn lleoliadau o Balas Buckingham i Ronnie Scott i Ganolfan y Southbank.


Dros y 18 mlynedd diwethaf, rydym yn falch o fod yn un o brif elusennau'r DU sy'n ysbrydoli cenedlaethau o dalent cerddorol yn y dyfodol, gan ddarparu mynediad at gyfleoedd sy'n newid bywydau i gerddorion ifanc o gefndiroedd incwm isel.
Sut i wneud cais
Duges Kent, Palas Buckingham.

Ein gweledigaeth

"Am dair blynedd ar ddeg roeddwn I'n dysgu cerddoriaeth mewn ysgol gynradd yn Nwyrain Hull. Dysgais blant â thalent eithriadol ond ni allwn ddod o hyd i unrhyw lwybrau naturiol iddynt ddatblygu'r dalent honno. Gwelais rym cerddoriaeth ym mhob agwedd o'u bywydau ac fel symbylydd rhyfeddol ar gyfer twf.

Ein gweledigaeth fu cefnogi cerddorion ifanc talentog o bob cwr o'r wlad ac ym mhob genre o gerddoriaeth. Mae'r manteision i'r plant hyn yn ddiwrthdro. Rydym yn gobeithio chwalu rhwystrau, gwella cyfleoedd a gwneud gyrfa mewn cerddoriaeth yn realiti cydradd i bawb, yn ogystal â chipio grym cerddoriaeth fel grym ar gyfer newid a all wella bywydau pobl ifanc. "

Ei Uchelder Brenhinol Duges Caint

Cydsefydlydd Ymddiriedolwr

Cefnogwch ein cerddorion ifanc.

Drwy gyfrannu i'n helusen, gyda'n gilydd gallwn gefnogi mwy o gerddorion ifanc dawnus o gefndiroedd incwm isel o bob rhan o'r DU.

Gwneud rhodd fisol:

Gallwch gefnogi ein gwaith drwy ymuno ag un o'r clybiau canlynol:
Clwb Jazz: £5 y mis
Clwb clasurol: £25 y mis
Clwb gwerin: £50 y mis
Clwb roc: £70 y mis
Dewiswch eich clwb a ddewiswyd i wneud eich rhodd ar-lein:
Clwb JazzClwb clasurolClwb gwerinRock ClubEraill

Gwneud rhodd flynyddol:

Gallwch gefnogi ein gwaith drwy ddod yn noddwr blynyddol:
Rhythm: £1,000 y flwyddyn
Melodi: £3,000 y flwyddyn
Harmoni: £5,000 y flwyddyn
Dynameg: £10,000 y flwyddyn
Amadeus: £15,000 y flwyddyn
Dewiswch eich dewis nawdd i wneud eich rhodd ar-lein:
RhythmAlawCytgordDynamegAmadeus

Gwneud un rhodd:

Gallwch gefnogi ein gwaith gyda rhodd untro:
£500£1,000£2,000Eraill

Wneud taliad drwy drosglwyddiad banc.

Gallwch gefnogi ein gwaith drwy drefnu taliad yn uniongyrchol:
Enw'r cyfrif: cerddorion talent y dyfodol
Rhif y cyfrif: 65023319
Cod didoli: 40-47-31
Diolch am eich cefnogaeth.
Nid ydym yn cael unrhyw gyllid gan y Llywodraeth ac rydym yn dibynnu ar haelioni unigolion, ymddiriedolaethau a'r sector corfforaethol. Helpwch ni i sicrhau datblygiad y bobl ifanc dalentog hyn, gan roi cyfle cyfartal iddynt wireddu eu huchelgeisiau cerddorol.

Newyddion diweddaraf

Darllenwch am y straeon a'r diweddariadau diweddaraf o bob rhan o'n cymuned.

Gwrdd â'n hymddiriedolwyr
a Llysgenhadon
Sting CBE
Llysgennad
Gwrdd â'n hymddiriedolwyr
a Llysgenhadon
Nicholas Robinson
Cadeirydd
Rydym yn cael ein rheoli gan dîm ymroddedig a gweithgar sy'n cael ei gefnogi gan amrywiaeth o Lysgenhadon ac Ymddiriedolwyr o fyd cerddoriaeth, adloniant, addysg a busnes.
"Mae'r elusen hon yn GEM"
Rydym yn cael ein rheoli gan dîm ymroddedig a gweithgar sy'n cael ei gefnogi gan amrywiaeth o Lysgenhadon ac Ymddiriedolwyr o fyd cerddoriaeth, adloniant, addysg a busnes.
"Mae grym cerddoriaeth yn ddiddos"
Contact us

If you have any enquiries or complaints, please get in touch via the form below.
Diolch! Mae eich cyflwyniad wedi dod i law!
Oops! Aeth rhywbeth o'i le wrth gyflwyno'r ffurflen.

Tŷ Caer CH3.24
1-3 Ffordd Brixton
Llundain SW9 6DE

Cyfeiriad
Logo eicon Instagram.Logo eicon Linkedin.logo eicon Facebook.logo eicon Twitter.

Ymuno â'n cymuned.

Cael y wybodaeth ddiweddaraf am y wybodaeth ddiweddaraf am elusennau a newyddion rheolaidd.

Diolch! Mae eich cyflwyniad wedi dod i law!
Oops! Aeth rhywbeth o'i le wrth gyflwyno'r ffurflen.

Bydd yr holl wybodaeth a gesglir yn cael ei chadw, ei defnyddio a/neu ei storio yn unol â'n Polisi Preifatrwydd. Mae'r holl ddata personol yn cael ei gadw yn unol â'r cyfreithiau Diogelu Data perthnasol. I gael rhagor o wybodaeth am sut mae Musydd Talent y Dyfodol yn prosesu eich data personol cysylltwch â'n Harweiniad Diogelu Data drwy anfon e-bost office@futuretalent.org.