Newid y gêm arlwyo.

Applications will next open on 14th February 2024.

Sign up to receive updates
here.
Before applications open, you can read last years' Applications Guidelines for information about application requirements and eligibility criteria.
Canllawiau Cais - CymraegCanllawiau Cais - Cymraeg/Welsh

Cynnig

Rydym yn croesawu ceisiadau gan gerddorion ifanc ledled y DU o gefndiroedd incwm isel.

Clyweliad

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus ar y rhestr fer ym mis Mehefin a'u gwahodd i glyweliad*.
*Ymgeiswyr Rhaglen Datblygu yn unig

Ffynnu

Am fanylion ein cefnogaeth a'r cyfleoedd rydyn ni'n eu cynnig, gweler isod.

Ein Rhaglenni

Mae Future Talent yn gweithredu dwy raglen sy'n cefnogi cerddorion ifanc dawnus o gefndiroedd incwm isel ledled y DU, gan ddarparu cyfleoedd unigryw i fagu hyder, datblygu sgiliau personol, a gwella eu profiad cerddorol.
 
Mae ein Rhaglen Iau yn cefnogi cerddorion iau mewn cyfnod cynharach o'u datblygiad cerddorol, tra bod ein Rhaglenni Datblygu yn cefnogi cerddorion mwy datblygedig.

Mae'r ddwy raglen yn darparu amrywiaeth o gyfleoedd datblygu dan arweiniad cerddorion ac addysgwyr arbenigol, gan gynnwys dosbarthiadau meistr o'r radd flaenaf, gweithdai, sesiynau mentora a chyfleoedd perfformio.
 
Ochr yn ochr â'r cyfleoedd hyn, rydym hefyd yn rhoi cymorth ariannol i'n cerddorion ifanc tuag at eu costau cerddorol, a allai gynnwys:
·     Ffioedd
·     Ffioedd ensemble a chyrsiau
·     Ffioedd arholiadau a chlyweliadau
·     Costau offeryn gan gynnwys prynu, llogi, yswiriant, rhannau ac atgyweirio
·     Technoleg cerddoriaeth ac offer arall
·     Cerddoriaeth ddalen
 
Mae symiau dyfarnu a hyd yn amrywio. Gweler isod am ein gwobrau gwahanol.

Gwobrau Rhaglen Datblygu

Ysgoloriaeth bramall

Oedran o dan 17 oed | £2,000 y flwyddyn | Tan 18
Rhaid i'r rhai sy'n derbyn ysgoloriaeth Liz a Terry Bramall fod o dan 18 oed ar 1 Medi yn y flwyddyn ymgeisio ac mae'n rhaid iddynt breswylio'n barhaol yn swydd Efrog neu Ogledd-orllewin Lloegr.

Gwobr Robinson

Oedran o dan 17 oed | £1,000 | 1 flwyddyn
Rhaid i'r derbynyddion fod o dan 17 oed ar 1 Medi o'r flwyddyn ymgeisio. Gall cerddorion dderbyn y wobr hon fwy nag unwaith.

Gwobr Worsley

Oedran o dan 16 oed | £1,000 y flwyddyn | 3 blynedd
Rhaid i dderbynwyr fod o dan 16 oed ar 1 Medi yn y flwyddyn y gwneir y cais.

Gwobrau Rhaglen Iau

Gwobr i'r adran iau

Oed dan 13 | 1-3 blynedd | £500 y flwyddyn
Mae Junior Programme yn cefnogi cerddorion ar gam cynharach o ddatblygiad cerddorol, gan ffurfio llwybr ar gyfer cymorth yn y pen draw ar y Rhaglen Datblygu yn dilyn asesiad blynyddol.

Ysgoloriaeth Angela Rawson

Oed dan 13 | 1-3 blynedd | £500 y flwyddyn
Bob blwyddyn, mae Ysgoloriaeth Angela Rawson yn cefnogi 8 cerdd ifanc ar y Rhaglen Iau.

Gwobrau eraill

Ysgoloriaeth Coombs

£4,000 | 2 flynedd | £2,000 y flwyddyn
Fe'i sefydlwyd yn 2007 er cof am weinyddwr cyntaf yr elusen, Lucy Coombs, yn dyst i'w hymroddiad i'w gwaith.

Bob dwy flynedd, mae'r Ysgoloriaeth yn cefnogi un cerddor eithriadol sy'n lansio ei yrfa neu addysg bellach mewn cerddoriaeth.

Bydd ceisiadau ar gyfer Ysgoloriaeth Coombs 2021/22 yn agor yn yr Haf. Gellir ystyried ymgeiswyr i'n Rhaglen Ddatblygu.

Ymuno â'n cymuned.

Cael y wybodaeth ddiweddaraf am y wybodaeth ddiweddaraf am elusennau a newyddion rheolaidd.

Diolch! Mae eich cyflwyniad wedi dod i law!
Oops! Aeth rhywbeth o'i le wrth gyflwyno'r ffurflen.

Bydd yr holl wybodaeth a gesglir yn cael ei chadw, ei defnyddio a/neu ei storio yn unol â'n Polisi Preifatrwydd. Mae'r holl ddata personol yn cael ei gadw yn unol â'r cyfreithiau Diogelu Data perthnasol. I gael rhagor o wybodaeth am sut mae Musydd Talent y Dyfodol yn prosesu eich data personol cysylltwch â'n Harweiniad Diogelu Data drwy anfon e-bost office@futuretalent.org.